Odluke Kolegija gradonačelnika

44. kolegij, 31.1.2017.

 1. kolegij

Održana 31.1.2017 10:00:00, Grad Slavonski Brod

 • Suglasnost za pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu novih računala za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod
 • Suglasnost za pokretanje javne nabave male vrijednosti za opremanje dječjeg vrtića u naselju Budainka
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora br. 1/2017 o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova izgradnje zgrade Kajak kanu kluba
 • Rješenje o imenovanju koordinatora I zaštite na radu u fazi izvođenja radova za projekt izgradnja zgrade Kajak kanu kluba u Slavonskom Brodu
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o posebnom prijevozu učenika osnovnih škola za Grad Slavonski Brod
 • Zaključak u povodu razmatranja prijedloga Ugovora br. 3/2017 o sufinanciranju i isporuci toplog obroka za korisnike prava na socijalnu pomoć u kući u Caritasovoj pučkoj kuhinji Slavonski Brod
 • Zaključak u povodu razmatranja prijedloga Ugovora o financiranju rada Savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup garaža u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o izmjeni Ugovora o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Romi za Rome
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Slavonskog Broda u 2017. godini za potrebe Grada Slavonskog Broda i TD Komunalac d.o.o.
 • Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu računala za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod
 • Suglasnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora sa kupcem Zlatkica d.o.o. Petrinja i za pristup građevinskom zemljištu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora br. 11/2017 za postavljanje fasade i stolarije na NK Graničar
 • Suglasnost na nacrt Ugovora o zakupu garaža u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom za 2017. i 2018. godinu
 • Ugovor o zalogu sa Mijom Zrakićem i Gradnjom Slavonskom d.o.o.
 • Prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuditelja  za nabavu energenata loživog ulja i goriva za potrebe GU, korisnika Riznice i TD
 • NK Graničar-imenovanje koordinatora I i II za postavljanje fasade i stolarije
 • Zaključenje Ugovora o namjenskoj doznaci sredstava za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2017
 • Suglasnost za sklapanje Polica osiguranja za potrebe korisnika Riznice i GU  
 • Pokretanje javne nabave za izgradnju cesta i pješačkih staza- I faza
 • Zaključenje Ugovora br.222/16o održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza u 2017
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada -Livada
 • Izbor korisnika za dodjelu na upravljanje  i korištenje sportske građevine Teniska dvorana
 • 40. Potpisivanje Ugovora o organiziranju aktivnog odmora djece u odmaralištu Stari Grad
 • Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
 • Djelomično oslobađanje od plaćaja zakupnine Veleučilištu Slav.Brod za zakup poslovnog prostora
 • Zaključenje Ugovora 23/17 o provođenju mjera DDD u 2017
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora 19/17 o održavanju prgramskog rješenja obračuna plaće 2017
 • Isplata troškova gostovanja Mađarskog orkestra 100 violina
 • Suglasnost na prijedlog ugovora 39/17 održavanje javnih zelenih površina
 • Zamolba Udruge Marsonikon za korištenje prostora u Tvrđavi Brod
 • Suglasnost zakupniku Brod-turistu za izvođenje elektroinstalaterskih radova na posl. prostoru
 • Zaključenje Ugovora o izmjeni Ugovra o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba"Ljeto na Poloju"
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup samostojećih svjetlećih vitrina -Citylight
 • Pokretanje postupka javne nabave za opremanje DV u naselju Budainka i opremanje dvorane OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje reklamnih jambo panoa
 • Potpisivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda za korisnike GU i Riznice
 • Potpisivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu mesa i mesnih prerađevina za potrebe DV i OŠ Milan Amruš
 • Potpisivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu uredskih potrepština za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave
 • Potpisivanje okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu napitaka za potrebe korisnika Riznice i GU 
 • Potpisivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu mliječnih proizvoda za potrebe GU i korisnike Riznice
 • Potpisivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora za nabavu voća i povrća za potrebe OŠ Milan Amruš i DV Grada Slav. Broda
 • Suglasnost za uključivanje Grada u svojstvu partnera u provedbi projekata Jesen života-provedimo je aktivno i druženjem
 • Potpisivanje pisma potpore projektu NEXT-E-Nacionalne mreže brzih punionica za el. vozila
 • Suglasnost za izmjene Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Državna geodetska uprava
 • Sklapanje Ugovora o suradnji na uspostavi CARNet čvorišta
 • Zasnivanje prava služnosti na k.č. 6315/1 u svrhu rekonstrukcije kanalizacijskog sustava MO Ante Starčevića
 • HEP-Suglasnost za zasnivanje prava služnosti na k.č. 5091
 • Plan prijema na stručno osposobljavanje u upravna tijela Grada za 2017
 • Javni poziv za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta - Ninska ul i Ul. J. Gotovca
 • Utvrđivanje konačnog prjedloga Odluke o dopuni PPUG-a
 • HEP-zasnivanje prava služnosti na k.č. 3268/54
 • HEP-zasnivanje prava služnosti na k.č. 6210/127
 • Vodovod -zasnivanje prava služnosti na k.č.2317/12
 • Suglasnost na Ugovor o upravljanju i korištenju sportske građevine teniska dvorane
 • Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata
 • Izmjene i dopune Popisa nerazvrstanih cesta-J.Gotovca i Ninska

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.