Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe visoke koncentracije lebdećih čestica u zraku

Objavljeno: 18. studenoga 2016.

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zraku


Tijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10. Tako su tijekom ovog tjedna kontinuirano bilježena prekoračenja njihovih graničnih dnevnih vrijednosti od 50µg/m3, a najveća zabilježena dnevna koncentracija iznosila je 127,609 µg/m3.

Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika SO2 u zraku. Satna granična vrijednost za SO2 iznosi 350 µg/m3, a najveća satna koncentracija zabilježena tijekom jučerašnjeg dana iznosila je 489,1 µg/m3.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u zraku ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine. Od početka ove godine do danas, u Slavonskom Brodu je ona prekoračena 38 puta. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ponovno je uputio dopis nadležnom ministarstvu kojim upozorava na posljednje podatke o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.