Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe visoke koncentracije lebdećih čestica u zraku

Objavljeno: 13. veljače 2017.

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zrakuTijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10. Tako je dnevna koncentracija PM10 dana 08. veljače 2017. godine prekoračila dnevnu graničnu vrijednost od 50µg/m3, određenu Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku te je iznosila 63,109 µg/m3.
Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika H2S u zraku. Satna granična vrijednost za H2S je 11.veljače 2017. godine od 16.00 sati do 18.00 sati  iznosila 25,2 µg/m3, 11,0 µg/m3 i 21,1 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 što je veće od satne granične vrijednosti, 7 µg/m3 određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari.

Od 1. siječnja 2017. godine satna granična vrijednost za H2S prekoračena je 42 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 i 22 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -2, a sukladno navedenoj Uredbi ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. Dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u promatranom razdoblju prekoračena je 28 puta, a prema Uredbi ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom cijele godine.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ponovno je uputio dopis nadležnom ministarstvu kojim upozorava na posljednje podatke o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.