Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Grad dao odgovor Ministarstvu o Studiji utjecaja na okoliš vezano za sanaciju gudronske lagune i zbrinjavanju otpada

Objavljeno: 19. lipnja 2018.

Grad Slavonski Brod je od Ministarstva zaštite okoliša zaprimio obavijest o planiranim radovima na sanaciji gudronske lagune te smo se nakon toga uključili u javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš vezano za taj projekt. Ministarstvu smo dostavili svoje očitovanje na Studiju za koju smatramo da je nepotpuna jer nedostaju brojni podatci i informacije o utjecaju sanacije na okoliš grada Slavonskog Broda i okolice.

Naime, postupak kojim se predviđa sanacija gudronske jame, samo će promijeniti fizičko stanje otpada koji se u njoj nalazi pri čemu će otpad dobiti još veću masu, biti manje mobilan, ali će ostati jednako toksičan. Otpad će se povećati i njegova visina više neće biti četiri, već osam metara. S obzirom da će se soldifikat odlagati u tlo potrebno je detaljnije opisati postupak sanacije lagune prije toga. Odnosno, jesu li predviđeni brtveni slojevi i sustav za otplinjavanje, hoće li postojati sustav za odvodnju procjednih voda te na koji će se način procjedne vode obrađivati i hoće li se ispuštati u rijeku Savu. Isto tako, ostaje neodgovoreno kako će se otpadni plinovi obrađivati, nastaju li otpadni plinovi prilikom odlaganja ovakvog otpada, kako će se obrađivati i koje su emisije plinova.

Svi ti podatci nisu navedeni, tako da se Studija mora nužno nadopuniti ili izraditi posebna Studija za postupak odlaganja u tlo te provesti postupak procjene utjecaja na životnu sredinu. Iz podataka koji su dostupni, vidljivo je da će projekt sanacije imati negativan utjecaj na okoliš.

Nadalje, Studijom je predviđeno da se nastali solidifikat odlaže do njegovog zbrinjavanja u tlo. No, nije objašnjeno detaljno gdje će se odlagati, odnosno radi li se o skladištu, natkrivenom betonskom platou, vodonepropusnoj podlozi i sl., a također nije objašnjeno što se događa s otpadom u slučaju bilo kojeg incidenta.

Moram istaknuti da je najbliža lokacija na kojoj bi se izvodili radovi sanacije i granice s Hrvatskom samo jedan kilometar, a riječ je o području ekološke mreže Natura 2000 koje je vodozaštitno područje. Studijom utjecaja na okoliš nije analiziran utjecaj otpada niti na vodozaštitno područje niti na ekološku mrežu, a isto tako moramo upozoriti da je zbog rada Rafinerije zrak u Brodu (BiH) već sada 3. kategorije. Taj se podatak nije uzeo u obzir kada se radila projekcija onečišćujućih tvari u zrak u postupku sanacije gudronske lagune što znači da je u Studiji procijenjeno zagađenje zraka prikazano manjim nego što će to uistinu biti. 

Očekujemo da će sva nadležna tijela i nadležno Ministarstvo poduzeti sve kako bi se spriječili negativni okolišni utjecaj na grad Slavonski Brod i okolicu, a Grad će svakako poduzimati sve mjere koje su u našoj moći.