Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17)  i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
„Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“


I.

U Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ KLASA:350-01/19-01/469, URBROJ:2178/1-01-09-19-3 od 26. kolovoza 2019. godine mijenja se točka III. koja izmijenjena glasi:

U okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se glavna ocjena prihvatljivosti plana održive mobilnosti za ekološku mrežu sukladno članku 63. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članku 26. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19) te prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine br. 146/14).

Rješenjem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Brodsko-posavske županije KLASA: UP/I 612-07/19-01/25, URBROJ: 2178/1-03-20-06 od 10. siječnja 2020. godine utvrđeno je da je za planirani Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U cilju očuvanja bioraznolikosti zaštićenih područja, Značajnog krajobraza Jelas polje i Posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina, strogo zaštićenih divljih vrsta, te ugroženih i rijetkih stanišnih tipova za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže, izdaju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

 • osigurati povezanost i onemogućiti stradavanje životinja na prometnicama osiguranjem dovoljnog broja prolaza/prijelaza i usmjeravajućih struktura za male (vodozemce, gmazove, male sisavce) i veće životinje, regulacijom brzine i drugim mjerama;
 • prije planiranja prolaza/prijelaza istražiti migratorne dnevne i sezonske puteve životinja;
 • izbjegavati planiranje novih trasa prometnica kroz te u blizini močvarnih i vlažnih područja važnih za ptičje vrste, osobito značajnog krajobraza i posebnog ornitološkog rezervata;
 • izbjegavati planiranje trasa kroz ili u blizini očuvanih livadnih i pašnjačkih staništa;
 • osigurati zadržavanje postojećeg hidrološkog režima okolnih staništa osiguranjem odgovarajuće hidrološke povezanosti površinskih i podzemnih tokova i razina podzemnih voda;
 • izbjegavati izmjenu i utvrđivanje riječne obale, te druge hidromorfološke i hidrološke izmjene vodotoka;
 • izbjegavati korištenje rasvjete na dijelovima gdje to nije potrebno radi sigurnosti;
 • izbjegavati kumulativni utjecaj više linearnih infrastruktura;
 • osigurati pročišćavanje oborinskih voda s kolnika i parkirališta.

II.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi su.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda“.

 

Prilog:

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

 • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
 • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale vijesti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.