Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a)

Objavljeno: 25. siječnja 2019.

Na temelju članka 160. stavka 1, i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda daje sljedeću


INFORMACIJU
o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda u objedinjenom postupku


I.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda.


II.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda je Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda.


III.

Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka (3) Zakona o zaštiti okoliša i odredbi članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.


IV.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/iii osobe određene posebnim propisima:


V.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela (Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda) i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinice područne (regionalne) samouprave.


VI.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda, wvvw.slavonski-brod.hr.


GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-01/17-01/11
URBROJ: 2178/01-10-19-3
Slavonski Brod, 24.01.2019. godine


Pročelnik

Damir Klaić, dipl.ing.građ.

 

Prilog: