fbpx
Ispis

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD
OIB: 17859932627

KLASA: 112-01/20-01/05
URBROJ:2178-10-01-20-8
Slavonski Brod, 30. rujna 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18. i 98/19.), Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod dana  25. kolovoza  2020.  raspisuje:


N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. nastavnik pjevanja (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, 6 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme,
  2. nastavnik  talijanskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, 8 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog  vremena na određeno vrijeme – do isteka Rješenja o njezi djeteta,
  3. domar/ložač  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme

-20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

  1. voditelj računovodstva (m/ž) -  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme

-20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.
   

UVJETI:

 Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ).

Uvjet za domara/ložača  je završena srednja škola tehničke, industrijske ili obrtničke struke i položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja ( u skladu s Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima NN 88/14, 20/15).

       

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela,  e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi  
  • rodni list
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
  • za domara/ložača potrebno je priložiti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva

S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor), prema rasporedu koji će biti objavljen, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua,  na web stranici Glazbene škole Slavonski Brod: http://www.gsslavonskibrod.com/.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:

gsslavonskibrod.com

Dostava o rezultatima natječaja svim kandidatima smatra se obavljenom osmoga dana od dana objave na web stranici školske ustanove.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati poštom na adresu:            

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod

 

Ravnateljica:
Mirela Jagodić, prof.