fbpx
Ispis

Osnovna škola "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ" SLAVONSKI BROD, Zagrebačka 78, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17.) i odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine 57/12, 120/12, 16/17.) objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:
Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.- u daljnjem tekstu Zakon)
Ostale informacije: Kandidati trebaju ispunjavati uvjet poticajnih mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima HZZ

Uz prijavu treba priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)
- rodni list
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
- životopis

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ishod natječaja bit će objavljen na internet stranici škole http://os-ibmazuranic-sb.skole.hr

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNOJ PLOČI HZZ-a I ŠKOLE 11.01.2018.

KLASA: 101-01/18-01/02
URBROJ: 2178/01-08-18-02
U Slavonskom Brodu, 11.01.2018.

Ravnateljica:
Jasminka Suman