fbpx
Ispis

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: nije važno

Mjesto rada: matična škola Slavonski Brod i područna škola Podcrkavlje

Ostale informacije: radno mjesto učiteljice engleskog jezika nižim razredima osnovne škole

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelj/ica engleskog jezika - određeno puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica, VSS

 

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, zamolbu, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu (dokaz o državljanstvu), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci ), potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a (ne stariju od dana objave natječaja).

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s porodiljnog dopusta)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (24. rujna 2018. – 2. rujna 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ „Blaž Tadijanović“
Podvinjska 25
35000 Slavonski Brod
„za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika“

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2178/01-05-18-122
Slavonski Brod, 24. rujna 2018.

Ravnateljica:
Veronika Čerenko