fbpx
Ispis

OSNOVNA  ŠKOLA „MILAN AMRUŠ“
Nikole Zrinskog 100
35000 SLAVONSKI BROD
OIB: 50216181736

KLASA: 112-01/19-01-02
URBROJ:2178-01-09/19-486

Slavonski Brod, 19. lipnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), OŠ“Milan Amruš“ Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 100, 35000 Slavonski Brod raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

  1. stručni suradnik - psiholog, 1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme.

UVJETI:

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete sukladno općim propisima o radu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Natječaj traje od 21.06.2019. – 28.06.2018.

Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje),  kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi

-domovnica ( dokaz o državljanstvu )

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja )

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor).

O datumu i mjestu intervuja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 (tri) dana od dana isteka natječaja.  Za kandidata koji ne pristupi na  intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici OŠ“Milan Amruš“


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OŠ“Milan Amruš“ Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 100
35 000 Slavonski Brod
( s naznakom „za natječaj“)

v.d.ravnateljica:

Mirjana Jakovčev