fbpx
Ispis

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD
OIB: 17859932627

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ:2178-10-01-19-14
Slavonski Brod, 22. kolovoza 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod dana 22. kolovoza 2019. raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

 

  1. nastavnik/ica klavira, 14 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
  2. nastavnik/ica klavira, 11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme - do isteka Rješenja o njezi djeteta,
  3. nastavnik/ica flaute, 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme,
  4. nastavnik/ica klarineta, 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
  5. nastavnik/ica gitare, 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme.
  6. nastavnik/ica klavira, 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi
-rodni list
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor).
Intervju će biti proveden 4. rujna 2019. u prostoru Glazbene škole Slavonski Brod prema rasporedu koji će biti objavljen po završetku natječajnog postupka na web stranici Glazbene škole Slavonski Brod: http://www.gsslavonskibrod.com/.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:
http://www.gsslavonskibrod.com/
Dostava o rezultatima natječaja svim kandidatima smatra se obavljenom osmoga dana od dana objave na web stranici školske ustanove.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati poštom na adresu:

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod

 

Ravnateljica:
Mirela Jagodić, prof.