fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Sukladno članku 19.i  20. Statuta Ustanove za gospodarenjem športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove  raspisalo je oglas objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Slavonski Brod dana 14. 4. 2014. godine 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 SEKTOR ODRŽAVANJA
a) – radnik specijalista na održavanju – odgovorna osoba
 - 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Opis poslova radnog  mjesta ( Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta )
a) uz odgovornost izvodi rekonstrukciju i saniranje svih instalacija i ostalih dijelova športskog objekta u okviru svoje specijalnosti, vrši stručni nadzor i kontrolu korištenja infrastrukture na športskim objektima, vrši povremene i godišnje preglede športskih objekata i daje prijedlog njihovih saniranja, učestvuje u realizaciji Programa održavanja športskih objekata, ovisno o potrebi posla angažira se po nalogu Rukovoditelja na druge poslove unutar Ustanove.


TESTIRANJE KANDIDATA
Provjera poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama.

Provjera poznavanja stranog jezika u struci putem intervjua, organizacijske i komunikacijske sposobnosti i znanjai vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta radnik specijalista na održavanju ( odgovorna osoba ) – usmena provjera znanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
                                  …………………………………………………………... PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje i provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Provjera poznavanja rada na računalu traje 45 minuta, a usmena provjera stranog jezika u struci i intervjua u trajanju od 30 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za  vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se vrednovati.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će usmenoj provjeri organizacijske i komunikacijske sposobnosti i teorijskog znanja potrebnog za rad na bazenima.
Nakon provedenog poznavanja znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Ravnatelj Ustanove vrši izbor kandidata uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti poprimitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.  Odluku o prijemu izabranog kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na objavljeni oglas.
 Protiv odluke o prijemu izabranih kandidata, žalba se može izjaviti Upravnom vijeću Ustanove u roku od 8 dana od prijama odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o prijmu u radni odnos.

TESTIRANJE ĆE SE PROVESTI U UTORAK 29.4.2014. GODINE U 9,00 SATI U UREDSKIM PROSTORIJAMA USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA STANKA VRAZA 2/A PRVI KAT.

 

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo