fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

stanovi vdoesna

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,123/17. i 98/19.), članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10.) i Službenog glasnika Grada Slavonskog Broda ( br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina ) uz mogućnost otkupa (pdf)