fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"SLAVONSKI BROD, Zagrebačka 78, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) objavljuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

1. UČITELJ LIKOVNE KULTURE
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 31 sat tjedno

Za radno mjesto učitelja kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13.,  152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47/96., 56/01.)

Uz prijavu treba priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
 • kratak životopis

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Uz priložene sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,  potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prednosti mogu pronaći na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNOJ PLOČI HZZ-a I ŠKOLE  7.12.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo.

Ishod natječaja bit će objavljen na internet stranici škole http://os-ibmazuranic-sb.skole.hr


KLASA: 112-01/18-02/41
URBROJ: 2178/01-08-18-01
U Slavonskom Brodu, 7. prosinca 2018.

                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                              Jasminka Matanić

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit