fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) - dalje u tekstu: Zakon, stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Danom njegovog stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji je prvi put donesen 1995. godine i do donošenja novog Zakona je značajan broj puta mijenjan, odnosno dopunjavan.

Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
  2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
  3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
  4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

 Odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe.

Sadržaj odluke o komunalnom redu može se propisati i sa više odluka.

Komunalni redari ustrojeni su u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, međutim odredbe predložene odluke  uređuju cjelokupni komunalni red, koji se odnosi i na nadležnosti i postupanja i Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Samo  komunalno redarstvo je u proteklih pet godina dobilo značajan niz novih ovlasti i odgovornosti te u svom radu mora primjenjivati više od 20 propisa iz više od 8 različitih upravnih područja. Djelokrug rada se znatno proširio te ne obuhvaća isključivo nadzor komunalnog reda, nego i drugih područja, primjerice  nadzor zakupa terasa i objekata na javnim površinama, nadzor izvođenja radova na javnim površinama, nadzor nerazvrstanih cesta, nadzor koncesionara, područja nadzora građevina, nadzor u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom,  nadzor zaštite životinja i obveze mikročipiranja, nadzor poljoprivrednog zemljišta i ostalo, što je znatno više nego kada je ta služba ustrojena.

U provedbi nadzora komunalno redarstvo provodi složenije  upravne i prekršajne postupke te izriče upravne i prekršajne mjere. Tako komunalni redari postupaju po Zakonu o komunalnom gospodarstvu (nalozima ili rješenjem izriču mjere za održavanje komunalnog reda), Zakonu o građevinskoj inspekciji (rješenje određuju upravne mjere i izriču novčane kazne), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (rješenjem određuju upravne mjere i izriču novčane kazne), Zakonu o zaštiti životinja (nadzor zaštite životinja i obveze mikročipiranja), Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o cestama. Također, radi provođenja postupka, komunalni redari dužni su postupati prema odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o općem upravnom postupka.

Predloženom Odlukom o komunalnom redu, dorađene su i poboljšanje odredbe sadašnje Odluke o komunalnom redu u cilju jasnijeg određenja poslova i ovlasti komunalnih redara,  proširena je primjena odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a odnose se na uređenje naselja, na korištenje javnih površina, utvrđeni su uvjeti za postavljanje terasa, tendi, reklama, reklamnih panoa, plakata i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama. Utvrđeni su uvjeti za oblikovanje i postavljanje kioska, pokretnih naprava i urbanog mobilijara, načini i uvjeti prekopavanja javne površine, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, sanitarno komunalne mjere uređenja naselja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 18. lipnja 2019. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Prilog:

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit